Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică CLUJ

ATRIBUŢIILE

DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ CLUJ

Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj are următoarele atribuţii:

 1. asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi  sociali, pentru cercetările statistice prevăzute în Programul Statistic Naţional Anual,  aprobat de Guvernul României;
 2. organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective, lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la INS;
 3. organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 4. participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de către INS;
 5. propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
 6. asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de către INS cu privire la determinarea şi  publicarea  indicatorilor statistici;
 7. furnizează către INS datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în graficul cercetărilor statistice;
 8. informează din proprie iniţiativă administraţia publicã locală şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 9. cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ la elaborarea, implementarea şi monitorizarea realizării programelor statistice naţionale;
 10. acordă asistenţă tehnică şi metodologică celorlalţi producători de statistici oficiale în proiectarea şi realizarea cercetărilor statistice specifice, precum şi în administrarea bazelor de date statistice;
 11. colaborează cu instituţiile deconcentrate ale ministerelor în judeţul Cluj şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice, în vederea compatibilizării Sistemului Statistic Naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
 12. monitorizează aplicarea principiilor fundamentale de funcţionare a Sistemului Statistic Naţional în judeţ şi respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;
 13. implementează conceptele privind managementul calităţii în statistică şi ale Codului de bune practici al statisticii europene, în sistemul statistic din judeţul Cluj;
 14. promovează cultura statistică în judeţul Cluj şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
 15. prezintă anual INS-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 16. elaborează / proiectează anuare, breviare, buletine şi  alte publicaţii  la nivelul judeţului spre a fi diseminate;
 17. administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
 18. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către INS prin acte normative pentru domeniul specific de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj are dreptul:

 • să solicite şi să obţină gratuit date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • să utilizeze, în afara personalului propriu, operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe bază de contracte încheiate în baza Noului Cod Civil, pentru colectarea datelor, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;
 • să contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice;
 • să aplice amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor anume împuternicite pentru aceasta în baza Legii nr. 226/2009 – Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru :
 1.  neîndeplinirea de către furnizorii de date a obligaţiilor privind transmiterea în mod gratuit de date corecte, actuale şi complete, la termenele, periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în Programul Statistic Naţional Anual şi în conformitate cu normele metodologice;
 2.  refuzul sau întârzierea din culpă a furnizarii datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea DJS Cluj a documentelor şi evidentelor necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de către conducerea DJS Cluj;
 3.  utilizarea de către personalul angajat în Sistemul statistic naţional din judeţ şi de către personalul atras temporar a datelor individuale ale persoanelor fizice sau juridice, în alte scopuri decât cele statistice;
 4.  nerespectarea principiului confidenţialităţii datelor statistice de către personalul angajat în Sistemul Statistic Naţional din judeţ, personalul atras temporar în realizarea activităţilor statistice sau persoanele juridice la care s-au externalizat unele activităţi statistice pe bază de contract.
 • să solicite de la INS date şi informaţii statistice  privind indicatorii calculaţi la nivel de judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni;
 • de consultare a publicatiilor la Biblioteca INS si a metodologiilor de calcul a indicatorilor statistici, inclusiv cei calculati în alte  ţări